REGULAMIN KIERMASZU HANDLOWEGO NA RYNKU W SKALE

REGULAMIN KIERMASZU HANDLOWEGO

NA RYNKU W SKALE


Regulamin Kiermaszu handlowego zwany dalej „Regulaminem”, stanowi integralną część umowy najmu i obowiązuje wszystkich uczestników Kiermaszu.


§ 1. Organizator Kiermaszu


 1. Celem Kiermaszu jest wystawa i/lub sprzedaż artykułów spożywczych
  i przemysłowych, z uwzględnieniem §3 ust.2.

 2. Organizatorem Kiermaszu jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale,
  32-043 Skała ul. Bohaterów Września 42, zwany dalej „Organizatorem”.


§ 2. Miejsce i termin Kiermaszu


 1. Miejscem Kiermaszu jest wyznaczona część płyty Rynku w Skale.

 2. Kiermasz odbywa się od dnia 13 marca 2021 r do 18 kwietnia 2021
  w godzinach: 8
  00-2200.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów i godzin funkcjonowania Kiermaszu, określonych w ust.1, oraz dokonania ewentualnych zmian w tym zakresie – w odniesieniu do poszczególnych Sprzedawców/Wystawców – na ich indywidualne wnioski.


§ 3. Warunki uczestnictwa w Kiermaszu


 1. Warunkiem uczestnictwa Sprzedającego/Wystawcy w Kiermaszu jest:

 1. zakwalifikowanie przez Organizatora zgłoszenia do udziału w Kiermaszu,

 2. podpisanie z Organizatorem umowy najmu/użyczenia, wg wzorów stanowiących załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu.


 1. Podczas Kiermaszu dopuszcza się wystawę i/lub handel artykułami spożywczymi
  i przemysłowymi. Preferowane będą artykuły o charakterze świątecznym, wyroby regionalne, stroiki, świece, pamiątki, ozdoby, rękodzieło, galanteria skórzana, biżuteria, ceramika, kubki i inne naczynia z nadrukami, artykuły spożywcze w tym drobne przekąski potrawy i wyroby regionalne, wypieki świąteczne itp., zwane dalej „asortymentem”.

 2. Asortyment sprzedawany/wystawiany musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu
  i zatwierdzony przez Organizatora, z tym, iż zabrania się prowadzenia handlu/wystawy
  w sposób naruszający dobre obyczaje, godność i uczucia religijne.

 3. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco – w miarę posiadanych wolnych straganów
  od dnia 7 grudnia 2020. Samo dostarczenie zgłoszenia nie jest równoznaczne
  z przyjęciem osoby zgłaszającej się do uczestnictwa w Kiermaszu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału
  w Kiermaszu bez podania przyczyny oraz do wyboru asortymentu zgodnego
  z charakterem Kiermaszu – spośród wykazanego w umowie – lub do odrzucenia propozycji asortymentu niezgodnego z charakterem Kiermaszu, według własnej oceny.

 5. Jeżeli liczba zgłoszeń do udziału w Kiermaszu jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje Organizator o udziale w Kiermaszu decyduje Organizator, biorąc pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń oraz wynik ich weryfikacji pod względem oferowanego asortymentu.


§ 4. Stoisko handlowe/wystawiennicze


 1. Organizator w ramach opłaty z tytułu uczestnictwa w Kiermaszu oddaje Sprzedającemu/Wystawcy na czas trwania Kiermaszu, stoisko w postaci drewnianego straganu handlowego, zwanego dalej „straganem”. Konstrukcja każdego straganu jest drewniana (drewno strugane, impregnowane), podłoga drewniana, dach dwuspadowy pokryty gontem bitumicznym, wymiary 2m (szer.) x 3m (dł.) x 2,35m (wys.), okiennice otwierane, drzwi drewniane.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału straganu o konkretnym numerze,
  wg własnego uznania.

 3. Każdemu Sprzedającemu/Wystawcy stragan lub miejsce ustawienia stoiska własnego, zostaną mu przypisane przez Organizatora, przed datą rozpoczęcia Kiermaszu
  i dokładnie wskazane w terenie w dniu jego rozpoczęcia.

 4. Sprzedający/Wystawcy mają obowiązek wyposażyć na swój koszt stoiska własne oraz stragany, w podręczny sprzęt gaśniczy.§ 5. Warunki i terminy płatności za udział w Kiermaszu


 1. Wynajęcie straganu lub jego części jest bezpłatne.

 2. Sprzedający/Wystawca, który wynajmuje stragan zobowiązany jest do samodzielnego wywozu odpadów komunalnych, z wynajmowanego straganu.


§ 6. Transport i zaopatrzenie na potrzeby Kiermaszu


 1. Transport, przeładunek i rozładunek, załadowanie elementów stoiska będących własnością Sprzedającego/Wystawcy odbywa się jego staraniem i na jego koszt.

 2. Dopuszcza się wjazd pojazdami Sprzedających/Wystawców na płytę Rynku w celu rozładunku towaru w dniach, o których mowa w §2 w godzinach od 700– 800,
  i załadunku towaru w godzinach od 1700 do 1800. Pobyt pojazdów
  na płycie Rynku poza wyznaczonymi godzinami jest zabroniony.

 3. Czynności, o których mowa w ust.2, muszą odbywać się zgodnie z istniejącą organizacją ruchu.


§ 7. Obowiązki i prawa Sprzedających/Wystawców uczestniczących w Kiermaszu


Ustala się poniższe obowiązki i prawa Sprzedających/Wystawców uczestniczących
w Kiermaszu:

 1. Sprzedający/Wystawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych oraz aktualnie obowiązujących rozporządzeń i ustaw Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania epidemii Koronawirusa COVID-19.

 2. Sprzedający/Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz straganu i stoiska.


 1. Sprzedający/Wystawca powinien udekorować stoisko własne i stoisko wewnątrz straganu, wystrojem nawiązując do charakteru okresu trwania kiermaszu,
  z zastrzeżeniem, że nie można w żaden sposób ingerować w konstrukcję straganu,
  w szczególności zabrania się wbijania gwoździ i wkrętów, ingerencji w instalację elektryczną, przytwierdzania czegokolwiek na stałe do podłoża i przerabiania konstrukcji straganu, itp.

 2. Sprzedający/Wystawca odpowiada za zaistniałe w straganie uszkodzenia oraz
  jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich naprawy, odkupienia jego uszkodzonych lub zaginionych elementów lub pokrycia kosztów jego odbudowy, w przypadku wyrządzenia nieodwracalnej szkody.

 3. Sprzedający/Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciw pożarowych, sanitarnych, ochrony środowiska i innych.

 4. Sprzedający/Wystawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną
  za sprzedawane/wystawione towary (artykuły).

 5. Sprzedający/Wystawca zobowiązany jest do osobistego nadzorowania straganu/stoiska.

 6. Na Sprzedającym/Wystawcy spoczywa obowiązek uzyskania na własny koszt
  i własnym staraniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, decyzji, koncesji, licencji związanych z prowadzeniem handlu/wystawy w straganie/stoisku.


§ 8. Ubezpieczenie


 1. Organizator nie odpowiada za towary wystawione do handlu (ekspozycji)
  lub pozostawione w straganie/stoisku przez okres trwania Kiermaszu, za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Sprzedającego/Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Kiermaszu, za szkody Sprzedającego/Wystawcy spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu, wandalizmem
  i innymi przyczynami losowymi. Organizator nie odpowiada także za szkody
  na osobie lub mieniu poniesione przez osoby trzecie, w tym kupujących, w trakcie trwania Kiermaszu, wynikłe z zawinienia Sprzedających/Wystawców.

 2. Ewentualne ubezpieczenie mienia w straganie/na stoisku oraz prowadzonej działalności leży po stronie Sprzedającego/Wystawcy – na jego własny koszt.§ 9. Postanowienia końcowe


 1. Egzekwowanie Regulaminu należy do Organizatora.

 2. Sprzedający/Wystawca jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi straganu
  w takim stanie, w jakim został mu on udostępniony, tj. wysprzątany i oczyszczony
  z wszelkich dekoracji naniesionych przez Wystawcę.

 3. Wszystkie odstępstwa od Regulaminu muszą być uprzednio pisemnie uzgodnione
  z Organizatorem.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Sprzedającego/Wystawcę w straganie przez niego zajmowanym po zakończeniu umowy najmu.

 5. Wszystkie spory wynikłe w związku z Kiermaszem rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.Załącznik Nr 1 do Regulaminu Kiermaszu handlowego na Rynku w Skale

U M O W A U Ż Y C Z E N I A

Umowa zawarta w Skale

w dniu …………………………………….

pomiędzy:

Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Skale

z siedzibą: 32-043 Skała,

ul. Bohaterów Września 42

NIP: 677 11 20 805

reprezentowanym przez Dyrektora Cezarego BEJM,

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Teresy ODROBIŃSKIEJ

zwanym w dalszej części Umowy Organizatorem

a

……………………………………………..…………………………………………………..

……………………………………………..…………………………………………………..

……………………………………………..…………………………………………………..

……………………………………………..…………………………………………………..

– zwanym dalej “Biorącym do używania”


zawarto u m o w ę u ż y c z e n i a następującej treści:§ 1


 1. Organizator oświadcza że posiada prawo wynajmu straganów drewnianych usytuowanych na płycie Rynku w Skale.


 1. W ramach zorganizowanego Kiermaszu, Organizator oddaje na rzecz Biorącego do używania, w użyczenie na okres od dnia ………………… r. do dnia ……………………….. r., grunt o powierzchni 6 m2, wraz z usytuowanym na nim straganem oznaczonym
  nr…………., z przeznaczeniem na sprzedaż/wystawę towarów …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………….……………………

 1. Biorący do używania oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Kiermaszu
  i zobowiązuje się do jego przestrzegania przez cały okres trwania niniejszej umowy.§ 2

Umowa została zawarta na okres ……………………………………………………………….


§ 3

Biorący do używania powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przedmiotu użyczenia bez zgody Użyczającego.


§ 4

Wykonując swoje prawo Biorący do używania będzie powstrzymywać się od działań zakłócających korzystanie z pozostałej części płyty głównej Rynku oraz z nieruchomości sąsiednich.

§ 5

 1. Biorący do używania bez zgody Użyczającego nie może oddawać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go podnajmować.

 2. Użyczającemu służy prawo przeprowadzenia w każdym okresie wszechstronnej kontroli użyczanej nieruchomości.

§ 6

Z chwilą wygaśnięcia umowy, Biorący do używania powinien zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w/g stanu z dnia przejęcia w użyczenie.


§ 7

Użyczającemu, przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia i odszkodowania, w razie przeznaczenia przez Biorącego do używania przedmiotu użyczenia na cele inne niż wskazane w §1 lub nie dotrzymania przez Biorącego
do używania pozostałych warunków niniejszej umowy oraz Regulaminu Kiermaszu .

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym przedłużenie okresu jej obowiązywania wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


§ 9

 1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sądy Powszechne.


§ 10

Umowa niniejsza zostaje przez strony przyjęta i podpisana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Najemcy i dwa dla Organizatora.


Podpis Biorącego do używania: Podpis Organizatora

…………………………………………… …………………………………………………